14
Jan
10

`Pendapat ADAT Minangkabau sesuai dengan Pendapat SYARAK Agama Islam `


Oleh : Buya Masoed Abidin

NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA (KEYAKINAN TAUHID)

[“Si Amat mandi di luhak, parigi bapaga bilah, samo dipaga kaduonyo, adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah,  sanda manyanda kaduonyo.”]

[“Pangulu tagak di pintu adat, malin tagak di pintu syarak, manti tagak di pintu susah, dubalang tagak di pintu mati.”]

[“Indak dapek sarimpang padi, batuang dibalah ka paraku, indak dapek bakandak hati, kandak Allah nan balaku.”]

[“Limbago jalan batampuah, itu nan hutang ninik mamak, sarugo dek iman taguah, narako dek laku awak.”]

[“Jiko bilal alah maimbau, sado karajo dibarantian, sumbahyang bakaum kito daulu.”]

[“Kasudahan adat ka balairung, kasudahan dunia ka akhirat, salah ka Tuhan minta taubat, salah ka manusia minta maaf.”]

[“Tadorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki. Adat jo syarak kok tasusun, bumi sanang padi manjadi.”]

[“kuaik mangiak galik cabiak, kuaik mauik galik patah”]

[“hari sahari diparampek, malam samalam dipatigo’]

[“tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang-dantiang; hati lapang paham saleso, pasiah lidah pandai barundiang”]

[“Mengabdi hanya kepada Allah. ”]

[“Tunduk dan patuh hanya kepada Allah.”]

[“Berserah diri kepada ketentuan Allah.”]

[“Bersyukur kepada Allah.”]

[“Ikhlas menerima keputusan Allah.”]

[“Penuh harap kepada Allah”]

[“Takut dengan rasa tunduk dan patuh”]

[“Takut terhadap siksaan Allah”]

[“Berdo’a mohon pertolongan Allah.”]

[“Cinta dengan penuh harap kepada Allah.”]

[“ menjaga adat yang Islami.”]

[“pembagian tugas yang baik, sesuai fungsi masing-masing, mesti bekerja dengan professional.”]

[“selalu berusaha, dinamis, tidak berputus asa, (rencana di tangan manusia keputusan di tangan Allah SWT).”]

[“kuat beramal karya yang baik, jauhi maksiyat.”]

[“menghidupkan surau, menjaga ibadah masyarakat, jamaah yang kuat dan memajukan pendidikan agama dengan baik”]

[“menyesali kesalahan, mohon ampunan atas kekhilafan, dan berjanji tidak akan melakukan lagi”]

[“menjaga pelaksanaan adat dan agama selalu berjalan seiring”]

[“berhati-hati selalu”]

[“pandai membagi waktu, disiplin bekerja dan beribadah”]

[“punya primsip hidup yang kuat, tidak mempunyai dendam kesumat, menjaga lidah dan penuturan.”]


NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

[“Duduak samo randah, tagak samo tinggi, duduak sahamparan, tagak sapamatang”]

[“Sasakik sasanang, sahino samalu, sabarek sapikua.”]

[“Kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan.”]

[“bajalan luruih, bakato bana”]

[”Nan ketek dikasihi, nan samo gadang lawan baiyo, nan tuo dihormati. Nan bungkuak ka tangkai bajak, nan luruih ka tangkai sapu, satampok ka papan tuai, nan ketek ka pasak suntiang, panarahan ka kayu api”]

[“ gadang indak malendo, tinggi indak maimpok”]

[“gapuak indak mambuang lamak, cadiak indak manjua kawan”]

[”Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah pangajuik ayam, nan binguang pangakok karajo, nan cadiak lawan baiyo, nan pandai tampek batanyo, nan tahu tampek baguru, nan kayo tampek batenggang, nan bagak ka parik paga dalam nagari.”]

[“tau jo raso jo pareso, ingek di rantiang kaman cucuak, tau di dahan kamaimpok”]

[“manimbang samo barek, maukua samo panjang”]

[“saukua mangko manjadi, sasuai mangko takana”]

[”pandang jauah dilayangan, pandang dakek ditukiakan; tibo dimato indak dipiciangan , tibo diparuik indak dikampihan”]

[“ingek-ingek nan diateh, nan dibawah kok maimpok]

[“pandai mangantang aia lauik, pandai mauleh rueh nan putuih”]

[“mambuhua indak mambuku, mauleh indak mangasan”]

[“pandai manyalam dalam bumi, mauji samuik dalam batu”]

[“Kewajiban untuk menghargai persamaan.”]

[“ Menghormati persamaan manusia lain.”]

[“Memenuhi janji.”]

[“Mencintai sesama saudara muslim.”]

[“Pandai berterima kasih”]

[“Tidak boleh mengejek dan meremehkan orang lain.”]

[“ Tidak mencari kesalahan.”]

[“Bergaul baik dengan menjaga persaudaraan dan persatuan.”]

[“ Tidak boleh sombong”] .

[“menjaga kesetaraan dalam bermasyarakat.”]

[“peduli dan solidaritas mesti dipelihara.”]

[“mematuhi aturan”]

[“santun dan hormat terhadap orang yang lebih tua, memungsikan semua elemen masyarakat yang ada.”]

[“berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku, cerdik tidak memakan lawan.”]

[“memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, menghargai sesama.”]

[“setia kawan, dengan pengertian membagi berita baik kepada semua orang.”]

[“Bantu membantu, ta’awun, mutual help dalam rangka pembagian pekerjaan (division of labour) menurut keahlian masing-masing ini, akan mempercepat proses produksi, dan mempertinggi mutu, yang dihasilkan.”]

NILAI-NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN

[“Tagak kampuang paga kampuang, tagak suku paga suku, tagak banagari paga nagari”]

[”bajirek babalai-balai, barumah batanggo”]

[“kok singkek uleh mauleh, kurang tukuak manukuak”]

[“sadanciang bak basi, saciok bak ayam, kailia sarangkuah dayuang, kamudiak saantak galah”]

[”kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun”]

[“adaik ado bari mambari, adaik indak basalang tenggang”]

[“Satinggi-tinggi tabang bangau, kumbalinyo ka kubangan juo, hujan ameh di rantau urang, hujan batu di kampuang awak, kampuang halaman tatap dikana juo”]

[“Jauh bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak dirasoi”]

[“Malu tak dapek dibagi, suku tak dapek diasak, raso ayia ka pamatang, raso minyak ka kuali”]

[“Takajuik urang tagampa awak, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauwan”]

[“ Banabu-nabu bak cubadak, baruang-ruang bak durian, nan tangkainyo hanya sabuah, nan batangnyo hanyo satu, saikek umpamo lidi, sarumpun umpamo sarai, satandan umpamo pinang, sakabek umpamo siriah.”]

[“ elok di ambiak jo mupakat, buruak di buang jo etongan”]

[“kato surang babulati, kato basamo bapaiyokan’]

[“randah tak dapek dilangkahi tinggi tak dapek dipanjek.”]

[“kayu batakuak barabahan, janji babuek batapati”]

[“ bersilang kayu dalam tungku sinan nasi mangko masak, dengan tepat dan benar.”]

[“duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang”]

[“Bersatu tidak boleh bercerai-cerai.”]

[“Tidak boleh mencela dan menghina.”]

[“Orang yang beriman ibarat sebuat bangunan yang kuat.”]

[“Memperindah nagari dengan menumbuhkan percontohan-percontohan di nagari, yang tidak hanya bercirikan ekonomi tetapi indikator lebih utama kepada moral adat “nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan baik budi nan indah baso”]

[“menjaga persatuan dan bersama membangun nagari, sesuatu itu harus dimunculkan dari bawah. “]

[“ada tempat kembali, semua akan kembali ke asal”]

[“cari pengalaman yang baik”]

[“suku tidak dapat ditukar “]

[“selalu berbuat baik menyatu dengan lingkungan di mana berada”]

[“tidak boleh berpecah belah, jauhi silang sengketa”]

[“utamakan musyawarah”]

[“keputusan musyawarah mengikat”]

[“perbedaan pendapat tidak boleh membawa perpecahan”]

NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN MUSYAWARAH

[“tau di ereang jo gendeng, tau dikieh kato sampai’]

[manyauk diilie-ilie, bakato dibawah-bawah”]

[“ingek sabalun kanai, kulimek sabalum habiah”]

[”maminteh sabalun anyuik, malantai sabalun lapuak”]

[” Bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakek, bulek dapek digolongkan, pipiah buliah dilayangkan.”]

[“ Kato nan banyak dari bawah, banyak indak buliah dibuang, saketek indak buliah disimpan.”]

[“ Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakek, mufakek barajo ka nan bana, bana badiri sandirinya, manuruik alua jo patuik.”]

[“Pikia palito hati, tanang hulu bicaro, aniang saribu aka, dek saba bana mandatang”]

[“Suri tagantuang batanuni, luak taganang nan basawuak, kayu batakuak barabahkan, janji babuek batapati”].

[”nak mulia tapeki janji, nak gadang sapo nan ketek”]

Baiyo-iyo jo adiak, batido-tido jo kakak, elok diambiak jo mufakek, buruak dibuang jo etongan.

[“tau dibayang kato sampai, tau dikiyeh kato bandiang]

[“nan tau jo korong kampuang, tau dianak jo kamanakan”]

[”nan tau hala jo haram, tau di matan jo maana”]

[“tau diangin nan basiru, tau karang nan manonggok”]

[“muluik manih kucindan murah, baso baik gulo dibibia”]

[Sabalik bapaga kawek, randah tak dapek dilangkahi, tinggi tak dapek dipanjek.]

[”nak cadiak kuek baraja, nan tau banyak batanyo”]

[“Galugua buah galugua, tumbuah sarumpun jo puluik-puluik, badampiang jo batang jarak, basilang kayu dalam tungku, sinan nasi nasi mangko masak.”]

[“pikia nan palito hati, nanang nan baribua aka”]

[“dalam tanang bana mandatang, paham tibo aka baranti”]

[”Saukua mangko manjadi, sasuai mangko takana, nan bana kato saiyo, nan rajo kato mufakek”]

[”putiah tahan sasah, hitam tahan tapo”]

[”basuluah jo matoari, bagalanggang mato rang banyak”]

[“mangaruak sahabih sauang, maawai sahabih raso”]

[“marosok sapanjang tangan, baretoang samapai sudah”]

[“basilek diujuang lidah, malangkah kapangka karih, manitih dimato padang”]

[“tata perilaku melaksanakan musyawarah dengan lemah lembut, dan tidak berlaku keras dan bersitegang urat leher saja.”]

[“Menepati janji.”]

[“Bersikap adil.”]

[“Membangun kesejahteraan bertitik tolak pada pembinaan unsur manusianya”]

[“Taat pada kesepakatan hasil musyawarah ”]

[“Peranan masyarakat berpatisipasi, mulai dari lapisan terendah, kedudukannya sama dalam hukum”]

[“taati hukum dan aturan yang berlaku”]

[“sebelum berbuat lakukan penelitian dan kaji segala kemungkinan, sebab dan akibat dari satu perbuatan”]

[“tetapi janji, lakukan sesuatu menurut patut dan pantas”]

[“bina kerukunan bersama”]

[“sifat tolong menolong”]

[“teguhkan persaudaraan, kembangkan dialog”]

[”hidup mesti berperaturan, tidak boleh berbuat seenak diri sendiri”]

[”tidak perlu cemas untuk berbeda pendapat, perbedaan tidak menimbulkan perselisihan, di sini terdapat dinamika hidup”]

[“permusyawaratan perwakilan, teguh melaksanakan kesepakatan”]


NILAI-NILAI AKHLAK DAN BUDI PEKERTI

[“Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayiak budi, nan indah baso ”]

[“Satali pambali kumayan, sakupang pambali katayo, sakali lancuang ka ujian, salamo hiduik urang tak picayo”]

[“Batanyo lapeh arak, barundiang sudah makan.”]

[“Raso dibaok nayiak, pareso dibaok turun”]

[“Sulaman manjalo todak, naiak sampan turun parahu, punyo padoman ambo tidak, angin bakisa ambo tau”]

[“Bajalan paliharo kaki, bakato paliharo lidah.”]

[“Pisang ameh baok balayia, masak sabuah di dalam peti, utang ameh dapek dibayia, utang budi dibaok mati.”]

[“Dek ribuik rabahlah padi, dicupak Datuak Tumangguang, jikok hiduik indak babudi, duduak tagak ka mari tangguang.”]

[“supaya selalu berperilaku dan berjalan pada jalur yang benar, dan selalu pula menjauh dari kesesatan.”]

[“Waspada dan menjaga keselamatan bersama.”]

[“Berlomba mencapai kebaikan.”]

[“Budi pekerti dan bahasa sopan santun diperlukan”]

[“jangan pernah berbuat salah, selalu menjaga diri”]

[“memikirkan akibat sebelum berbuat”]

[“selalu mempergunakan akal sehat sebelum berbuat”]

[“hati-hati selalu”]

[“selalu berbuat baik, hidup dengan berjasa dan pandai membalas jasa”]

[“tidak melupakan tata kerama bergaul menurut adat dan agama”]

NILAI-NILAI SOSIAL KEMASYARAKATAN

[“Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, nan barek makanan bahu, nan ringan makanan jinjiang.”]

[“Bungka ameh manahan asah, ameh batua manahan uji, kato batua manahan sudi, hukum batuah manahan bandiang.”]

[“Nan tak untuak jan diambiak, nan bakeh yo diunyi, turuik alua nan luruih, tampuah jalan nan pasa”]

[“Sawahlah diagiah pamatang, ladanglah diagiah bamintalak, lah tantu hinggo jo batehnya, lah tahu rueh jo buku.”]

[“Ketek taraja-raja, gadang tarubah tidak, lah tuo jadi parangai.”]

[“Kato sapatah dipikiri, jalan salangkah ma adok suruik”]

[“Syarak mangato, adat mamakai, syarak mandaki, adat manurun”]

[“Sasakik sasanang, sahino samalu, nan ado samo dimakan, kok indak samo ditahan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, tatilungkuik samo makan tanah, talilantang samo makan angin.”]

[“tingginyo kaik-kaitan, randahnyo jombo-jomboan”]

[“Saling tolong menolong.”]

[“Tidak boleh memisahkan diri dari masyarakat (jama’ah).”]

[“Tidak boleh bermusuh-musuhan.”]

[“Tidak boleh bermarahan.”]

[“suka bergotong royong, memelihara kerja sama”]

[“fungsi ham asasi manusia”]

[“kualitas, ekonomi, professional, menegakkan nilai-nilai keadilan”]

[“menjaga keseimbangn antara hak dan kewajiban”]

[“Pendidikan di rumah tangga tentang perilaku dan budi pekerti sangat penting. Menanamkan perilaku bertanggung jawab sejak kecil”]

[“Hati-hati dalam berucap dan bertindak memikirkan hal yang akan disampaikan sebelum berbicara”]

[“Ketetapan syarak dipakai dalam adat, perjalanan adat penghulu seiring dengan ulama”]

[“Rasa kebersamaan, gotong royong wajib ditumbuhkan di tengah masyarakat Minangkabau (Sumbar), menggerakkan potensi moril materil, untuk membangun nagari, dan menghapus kemiskinan”]

[“sopan santun, mematuhi aturan yang ada”]

Catatan dan Bimbingan Sunnah

1. Allah Swt. berfirman:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (الذريت: 57)

“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (adz-Zariyat: 56)

وما امر الاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقموا الصلوة ويؤتوا الذكوة وذلك دين القيمة (البينة: 5)

“Pada hal tidak diperintahkan mereka, melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama karena-Nya dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya) mereka mendirikan shalat dan memberi zakat, karena yang demikian itulah agama yang lurus”. (al-Bayinah: 5)

2. Allah berfirman:

يايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وانتم تسمعون (الانفال: 20)

“Wahai ummat yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling dari padanya, padahal kamu mendengar”. (al-Anfal: 20)

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا (الناس: 6)

“Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka itu adalah beserta ummat yang Allah beri nikmat atasnya, dari Nabi-Nabi, Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin dan alangkah baiknya mereka ini sebagai sahabat karib”. (an-Nisa: 69)

3. Allah berfirman:

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لاتعلمون (البقرة: 216)

“ Mungkin kamu benci kepada sesuatu, padahal ia itu satu kebaikan bagi kamu, dan mungkin kamu suka akan sesuatu tapi ia tidak baik kamu, dan Allah itu Maha Mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya”. (al-Baqarah: 216)

الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا الله وانا اليه راجعون (البقرة: 157)

“Yang apabila terjadi terhadap mereka suatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami akan kembali”. (al-Baqarah: 156)

4. Allah berfirman

واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد (ابراهيم: 7)

“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberi tahu jika kamu berterima kasih niscaya Aku akan tambah nikmat bagi kamu, bila kamu tidak bersyukur akan nikmat maka azab-Ku itu sangat pedih”. (Ibrahim: 6-7)

8. Firman Allah :

ولو انهم رضوا ما اتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون (التوبة: 59)

“Dan alangkah baiknya jika mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya berikan kepada mereka, sambil mereka berkata: cukuplah Allah bagi kami, sesungguhnya Allah dan rasul-Nya akan beri kepada kamu karunia-Nya, sesungguhnya kami mencintai Allah”. (al-Taubah: 59)

كتب الله مقاد ير الخلا ئق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنه (رواه مسلم)

“Allah telah menentukan kepastian/ketetapan terhadap semua makhluk-Nya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun”. (HR. Muslim)

9. Allah berfirman:

وا ما تعرضن عنهم ابتعاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاميسورا (بني اسرائيل: 28)

“Dan jika engkau berpaling dari mereka, karena mengharapkan (menunggu) rahmat dari Tuhanmu, yang engkau harapkan, maka berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang lemah lembut”. (bani Isra’il: 28)

من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله رات وهو السميع عليم (العنكبوت: 5)

“Siapa saja yang mengharapkan pertemuan (dengan) Allah, maka sesungguhnya waktu (perjanjian) Allah akan datang, dan Dia yang Mendengar, yang Mengetahui”. (al-Ankabut: 5)

ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم (البقرة: 218)

“Sesungguhnya ummat yang beriman dan berhijrah serta bekerja keras (berjihad) di jalan Allah, mereka itu (ummat yang) berharap rahmat Allah dan Allah itu Pengampun, Penyayang”. (al-Baqarah: 218)

10. Allah Berfirman :

انما يعمر مساجد الله من أ من بالله واليوم الأ خر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخسى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين (الاتوبة: 18)

“Sesungguhnya ummat yang memakmurkan masjid Allah ummat yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Maka Allahlah yang lebih berhak kamu takuti, jika memang kamu ummat yang beriman”. (al-Taubah: 13

فلا تخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بأ يا تي ثمنا قليلا (المائدة: 44)

“Janganlah kamu takut kepada manusia tetapi takutlah kepada-Ku (Allah) dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah (sedikit)”. (al-Maidah: 44)

امنا يخشى الله من عباده العلماؤا … (فاطر: 28)

“Tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya kecuali ulama (berilmu)”. (Fathir: 28)

11. Allah Berfirman:

ان في ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم تجموع له الناس وذلك يوم مشهود … (هود: 103)

“Sesungguhnya di dalam itu ada tanda bagi orang yang takut kepada azab akhirat: ialah hari yang dikumpulkan padanya manusia dan ialah hari yang akan disaksikan”. (Hud: 103)

كمثل الشيطن اذ قال للا نسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك انى اخاف الله رب العالمين … (الحشر: 16)

“(Mereka adalah) seperti syetan tatkala berkata kepada mereka: kufurlah setelah manusia itu kufur, ia berkata: Aku berlepas diri dari padamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan bagi alam semesta”. (al-Hasyr: 16)

12. Allah berfirman:

واذا سألك عبادي عنى فانى قريب أ جيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون (البقرة: 186)

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa Aku dekat (hampir), Aku akan …

وقال ربكم ادعونى استجب لكم (المؤمن: 60)

“Dan telah berkata Tuhan kamu: berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doa untukmu”. (al-mukmin: 60)

ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها (الاعراف: 180)

“Dan bagi Allah nama-nama yang baik, oleh karena itu berdo’alah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu”. (al-A’raf: 180)

ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك (يونس: 106)

“Jangan kamu berdo’a kepada selain Allah, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudarakan (membahayakan)”. (Yunus: 106)

13. Allah berfirman:

فإ ذا فرغت فانصب وإ لى ربك فارغب (الانشراح: 7-8)

“Lantaran itu, apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu tugas maka kerjakanlah tugas baru dengan baik. Dan kepada Tuhanmu maka hendaklah kamu berharap dengan rasa cinta”. (al-Insyirah: 7-8)

عسى ربنا أ ن يبدلنا خيرا منها إ نا إلى ربنا راغبون (القلم:
32)

“Mudah-mudahan Tuhan kita mengganti untuk kita (kebun) yang lebih baik dari pada itu. Sesungguhnya kepada Tuhan kitalah kita berpegang baik”. (al-Qarim: 32)

14. Allah berfirman:

يايها الناس إ نا خلفناكم من ذكر وأ نثى وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا إ ن أ كرمكم عند الله أ تقاكم، إ ن الله عليم خبير. الحجرات: 13)

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”. (al-Hujurat: 12)

15. Sabda Rasulullah SAW

ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ (رواه الترمذي)

Tidaklah termasuk muslim apabila bersikap penohok, pelaknat, sikap kejam dan pencaci (HR. Tirmidzi)

16. Allah berfirman :

وأ فوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إ ن الله يعلم ما تفعلون (النحل: 91)

Dan penuhilah janji-janji tatkala kamu berjanji, dan janganlah kamu mengingkari itu sebab kamu telah menjadikan Allah sebagai pemelihara. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-Nahl: 91).

17. Sabda Rasulullah SAW,

لا يؤمن أ حدكم حتى يحب لأ خيه ما يحب لنفسه (رواه البخارى ومسلم

Tidaklah dikatakan seorang muslim, sehingga dia menyenangi apa yang disenangi oleh saudaranya, sebagaimana dia menyenangi apa yang disenanginya (HR. Bukari Muslim)

18. Sabda Rasulullah SAW,

لا يشكر الله من لا يشكر الناس (ابو داود واحمد)

Tidak dapat bersukur kepada Allah orang yang tidak pernah berterima kasih atas kebaikan orang lain (HR. Abu Daud dan Ahmad).

19. Firman Allah :

يأ يها الذين أ منوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم (الحجرات: 11)

Janganlah kamu mengejek atau merendahkan diri orang lain, saudara atau teman dekatmu dengan membicarakan kekurangan atau membuka aib dan cacatnya, atau menjulukinya sampai menyakitkan hatinya, sesungguhnya perbuatan demikian adalah sikap yang tercela.

20. Allah berfirman :

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أ حدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الحجرات: 12

Dan janganlah mengumpat atau menceritakan kesalahan sebagian dari kamu terhadap sebagian yang lain, sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai, sedangkan kamu membencinya (al-Hujurat: 12)

21. Allah berfirman

إ نما المؤمنون إ خوة فأ صلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون — الحجرات: 10

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (al-Hujurat: 10).

22. Allah berfirman :

ولا تمشى في الأ رض مرحا … لقمان: 19

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong (Lukman: 18)

23. Firman Allah :

يأا يها الذين أمنوا إ تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحيبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم أ ياته لعلكم تهتدون …. ال عمران: 102-103

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara (QS. Ali Imran; 102-103).

24. Allah SWT berfirman

يايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظلمون …. الحجرات: 11

Wahai umat yang beriman, janganlah hendaknya terjadi suatu kaum menghina kaum yang lainnya, boleh jadi yang dihina ternyata lebih baik keadaannya daripada yang menghina. Demikian juga janganlah para wanita itu menghina kelompok wanita yang lainnya, karena boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Janganlah saling mencerca dan janganlah berolok-olok dengan sebutan-sebutan yang jelek. Seburuk-buruk sebutan fasik sesudah orang itu beriman (al-Hujurat: 11).

25. Sabda Rasulullah saw
أ لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ….. رواه البخارى ومسلم

Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, bagi suatu bangunan yang menopang satu bagian terhadap bagian lainnya (HR. Bukhri dan Muslim.

26. Firman Allah SWT
ضربت عليهم الذلة أ ين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبأؤ بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأ انهم كانوا يكفرون بأ يات الله ويقتلون الأ ابياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون … ال عمران: 112

Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tlai (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali Imran: 112).

27. Firman Allah SWT
فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الامر فإذاعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين ……. ال عمران: 159

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah ia menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. Ali Imran: 159).

28.  Firman Allah SWT
… وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ……. الشورى: 38

“… Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Syura: 38).

29.  Sabda Rasulullah SAW
ما خاب من اتخار ولا ندم من اشتشار

Tidak akan gagal orang yang mengerjakan istikharah dan tidak pula menyesal orang yang melakukan musyawarah

30. Sabda Rasulullah
المستشار مؤتمن

“Orang-orang yang melakukan musyawarah akan tentram (aman)”

31. Firman Allah SWT:
يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ……. المائدة: 1

Wahai umat yang beriman, penuhilah selalu janji-janjimu (QS. al-Maidah: 1)

32. Firman Allah SWT:
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا …. البقرة: 177

Dan orang-orang yang selalu menyempurnakan janji-janjinya, jika ia membuat perjanjian (QS. al-Baqarah: 177)

33. Allah SWT berfirman:
قل امر ربي بالقسط …… البقرة: 29

Katakanlah: telah memerintahkan Tuhanku agar berbuat adil (QS. al-A’raf: 29)

34. Allah SWT berfirman:
يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان الله خبير بما تعملون ……. المائدة: 8

Wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah dan menjadi saksi, dan janganlah kebencian atas suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Berlaku adilah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (kebaktian). Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8).

35. Allah SWT berfirman:
خذ العفو وأمر بالمعرف واعرض عن الجاهلين ……. الاعراف: 199

Berilah maaf dan anjurkanlah orang untuk berbuat adil dan hindarilah pergaulan dengan orang-orang bodoh (kecuali untuk mendidik mereka). (QS. al-A’raf: 199)

36. Sabda Rasulullah SAW:
اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن … رواه الحاكم والترمذي

Bertakwalah selalu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah selalu perbuatan salahmu dengan kebaikan, semoga dapat terhapus kesalahan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan selalu bersikap ikhlas (terpuji) (HR. al-Hakim dan Tirmizi).

37. Firman Allah SWT
لا إ كراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إ ستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم …. البقرة: 256

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 256)

38. Firman Allah SWT
هو الذي خلقكم فمنكم كا فر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير …. التغابون: 2

Dialah yang menciptakan kamu, maka diantara kamu ada yang kafir dan diantaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Taghabun: 2)

39. Firman Allah SWT
لا يكلف الله نفسا إ لا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت، ربنا لا تؤخذنا إ ن نسينا أو اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إ صرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طقة لنا به، واعف عنا، واغفرلنا، وارحمنا، انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين ….. البقرة: 286

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya, (mereka berdoa): ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir (QS. Al-Baqarah: 286).

40. Sabda Rasulullah SAW
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا …. رواه البخارى

Permudahlah jangan mempersulit dan gembirakanlah jangan menakut-nakuti (HR. Bukari).

41. Allah berfirman
وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ….. الانفال: 25

Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja (QS. al-Anfal: 25)

42. Allah SWT berfirman
وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر …. العصر: 3

Saling menasehatilah tentang kebenaran dan saling menasehatilah dengan kesabaran (al-Ashr: 3)

43. Sabda Rasulullah SAW
إذا استنصح احدكم اخاه فالينصح له — رواه البخارى

Jika kamu dimintai nasehat oleh salah seorang saudaramu, maka berikanlah nasehatmu kepadanya (HR. Bukhari)

44. Sabda Rasulullah SAW:
الدين النصيحة سئل لمن؟ فقال: فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولامة المسلمين عامتهم

Agama itu nasehat, kemudian ditanyakan kepada beliau, bagi siapa nasehat itu? Rasulullah menjawab: bagi Allah, bagi kitab-kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin muslim, dan jama’ah pada umumnya (HR. Muslim)

45. Allah SWT berfirman
فاستبقوا الخيرات … البقرة: 146

Dan saling berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan di mana kamu berada (QS. al-Baqarah: 146)

46. Sabda Rasulullah SAW
اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن — رواه الحاكم والترمذي

Bertakwalah selalu kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah selalu perbuatan salahmu dengan kebaikan, semoga dapat terhapus kesalahan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan selalu bersikap ikhlas (terpuji). (HR. Hakim dan Tarmizi).

47. Firman Allah SWT
تعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ….. المائدة: 2

Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan (QS. Al-Maidah: 2).

48. Sabda Rasulullah SAW
انصر اخاك ظالما أو مظلوما — رواه البخارى

Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi (HR. Bukari)

49. Sabda Rasulullah
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا —- رواه ابو داود وترمذى

Tidak termasuk umatku orang yang tidak mengasihi generasi muda dan tidak menghormati orang tua (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

50. Sabda Rasulullah
تحجزة من ظلمه فذلك نصره

“Hindarkanlah atau cegahlah dia dari bertindak aniaya itulah cara menolongnya”

51. Sabda Rasulullah SAW ;
وعليكم بالجمعة فمن شذ شذ في النار —– رواه ترميذ

Kamu harus hidup dalam jama’ah siapa saja yang mengasingkan diri dari jama’ah, dia akan menyendiri masuk ke dalam api neraka (HR. Tirmizi).

52. Rasulullah SAW bersabda:
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تسسو ولا تناجشوا وكونوا عبد الله اخوانا —– متفق عليه

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; janganlah kamu saling mendengki, saling membenci, saling mencari kesalahan yang lain, saling mengumpat dan jangan pula saling menipu. Tetapi jadilah kam hamba-hamba Allah penuh persaudaraan (HR. Bukhari dan Muslim).

53. Sabda Rasulullah SAW
سباب المسلم لسوق وقتاله كفر —- رواه بخارى ومسلم

Mencerca seorang muslim adalah fasiq, dan membunuh seorang muslim adalah kufur (HR. Bukhri dan Muslim)

54. Sabda Rasulullah SAW:
انصر اخاك ظالما أو مظلوما —- رواه البخارى
Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi (HR. Bukhari).

55. Sabda Rasulullah:
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا —- رواه ابو داود وترميذي

Tidak termasuk umatku orang yang tidak mengasihi generasi muda dan tidak menghormati orang tua (HR. Abu Daud dan Tirmizi)

56. Sabda Rasulullah:
تحجزه من ظلمه فذلك نصره

Hindarkanlah atau cegahlah dia dari bertindak aniaya itulah cara menolongnya.

57. Sabda Rasulullah:
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له —- رواه ابو داود

Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, karena itu tidak menganiaya saudaranya, tidak merendahkan derajatnya dan tidak menanggapinya sepele dan hina (HR. Abu Daud).

58. Rasulullah SAW bersabda:
لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث

Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga hari (HR. Bukari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Muwatha’ dan Ahmad).

59. Allah SWT berfirman:
يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا تجر منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان الله خير بما تعملون ….. المائدة: 8

Wahai umat yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah dan menjadi saksi dan janganlah kebencian atas suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (kebaktian). Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8).

60. Allah SWT berfirman:
خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ….. الاعراف: 199

Berilah maaf dan anjurkanlah orang untuk berbuat adil dan hindarilah pergaulan dengan orang-orang bodoh (kecuali untuk mendidik mereka).

Iklan

4 Responses to “`Pendapat ADAT Minangkabau sesuai dengan Pendapat SYARAK Agama Islam `”


 1. 1 andry blepy
  November 15, 2010 pukul 1:53 am

  saya sebagai orang minang kadang bingung dengan penerapan hak waris dalam adat minangkabau, karena jelas dalam islam laki-laki mendapat 2x dari perempuan … tapi dalam adat minang sepertinya sebaliknya … bukan saya bermaksud serakah … namun bagaimana jika tidak menjalankan alqur’an dan hadis … kan sudah jelas salah, atau mungkin sebenarnya ada filsafat lain yang menjadi dasar nya ya?
  saya berusaha mencari tulisan Buya Hamka tentang hal ini “Adat Minangkabau dan agama Islam (1929)” tapi belum dapat … mohon pencerahannya … semoga keselamatan buat kita semua amiiiin …

  • 2 ~padusi~
   November 16, 2010 pukul 8:39 am

   Sanak Andry….

   Mungkin Bundo perlu menjelaskan bahwa ada dua kategori harta peninggalan, yaitu :
   1. Harta pencaharian orang tua, yang berlaku ketentuan Hukum Islam.
   2. Harta Pusaka Tinggi, perempuan ditugaskan untuk menjaga bukan untuk memiliki. Karena ada kuam lelaki yang mengendalikan harta Pusaka Tinggi itu.

   Jadi anda tidak perlu bingung seputar harta warisan orang tua, sesuai dengan apa yang bundo jelaskan diatas.

   Wassalam

 2. Desember 20, 2011 pukul 3:03 pm

  Assalmu’alaikum…
  ambo dapek puisi
  ko puisinyo..

  ^ADAT JAHILIYAH MINANGKABAU^

  Janganlah kamu saudaraku,
  Menggandakan hukum Tuhanmu.
  Dengan hukum kaum golonganmu.
  … Dimana hukum yang kamu pertahankan itu.
  Terlahir dari pikiran orang yang tidak mengakui Tuhanmu.
  Dan Tuhanmu yang juga Tuhanku.
  Mengatakan dalam kitab-Nya.
  Bahwa hukum kaummu itu adalah Jahilyah.

  Aku dan orang-orang yang ada dibarisanku.
  Tidak semata-mata berkata-kata.
  Ataupun mengada-ngada serta berpendapat.
  Seperti halnya kamu dan golonganmu.
  Lihat dan dengarlah datangnya kebenaran yang ku ucapkan.
  Bukan dari diriku, pemikiran ataupun pendapatku.
  Kerena aku bisa lebih buruk dari yang kamu pikirkan.

  Puisi by Gusti Perwira.

  Catatan :
  Mohon maaf,
  puisi ini tidak untuk berpendapat,berdebat,ataupun adu argument yang lbh bersifat buang2 energi.See More
  LikeUnlike · · Unfollow PostFollow Post · December 14 at 10:43am via mobile

  trus ambo coment : *
  adat minangkabau bukan adat jahiliyah, karena adat minang “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Setiap Orang Minang agamanya Islam… tapi Tidak Semua Orang Islam adalah Orang Minang ….

  kemudian dijawab :

  Gusti Perwira Harus tau apa yang d sebut jahilyah :

  segala bentuk hukum,adat yg d bikin oleh pemikiran manusia, tanpa berpedoman pada Al Quran dan Hadist, adalah jahilyah.

  Harus tau yang membuat adat minangkabau itu datuak parpatiah nan sabatang dan saudaranya datuak katumangguangan.

  Adat minangkabau d buat jauh sebelum Islam masuk ke tanah minang,
  sudah pasti org yg membuat adat trsbut tdak beragama Islam.

  Banyak kaum ulama yg menentang hukum adat minang dalam hal hukum waris dan garis keturunan yang mengikuti Ibu.
  Ini jelas2 bertentangan dgn hukum Islam..
  Bhkan hukum adat minangkabau punya peran sejajar hukum Islam.

  Perang padri adalah bukti pertentangan kaum adat dgn ulama..
  Dan berakhir tanpa hasil spt yg d inginkan kaum ulama.

  Adapun Adat basandi syarak,
  syarak basandi kitabullah (ABS-SBK),
  Adalah bentuk pembangkangan kaum adat yg tidak mau tunduk pada hukum Allah.
  Tidak mau menghapus hukum adat,
  tetap ingin d akui .

  Sbg cntoh,
  ketika kafir quraisy memeluk islam,maka kafir quraisy meninggalkan adat jahilyah sukunya.
  Adat warisan pemikiran nenek moyangnya.

  Smentara adat minangkabau tidak mau tunduk pada hukum islam,
  tetap ingin d akui dan berperan.
  Maka tercetuslah ABS-BSK.

  Untk lebih jelasnya sbaiknya anda lihat atau brgabung di group fb :

  “PELURUSAN ADAT MINANGKABAU YANG BERDASARKAN ABS-SBK”

  agar kita generasi muda tau,apa itu adat minangkabau.
  Dimuka bumi ini,hanya d minangkabau yg umat islamnya merasa benar dgn adatnya,
  bhkan smpai berpikiran adat spt agama.

  ……………………………..
  saya binguang manjawek kecek nyo, yang seolah2 paham bana jo adat jo agamo
  mohon petunjuk tau di emaikan ke saya : Nama saya Harfitrah Hadjir, email : me_tech_apit@live.com
  tarimo kasih…
  Wasslamu’alaikum Wr. Wb

 3. Juli 15, 2013 pukul 5:16 am

  It’s really a cool and helpful piece of info. I’m happy
  that you just shared this useful info with us. Please keep
  us up to date like this. Thank you for sharing.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Pengunjung

 • 1,100,717 hits

Palanta Minang

adat_dan_budaya_copy

Urang Minang

URANG_MINANG_BARU

Cimbuak

cimbuak

” Istana Kunang – Kunang”

http://hyvny.wordpress.com

KALENDER

Januari 2010
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ARSIP

Flickr Photos

Aggregator Blog

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Page Rank

Blog Indonesia

Blog Catalog

Culture Blogs - Blog Catalog Blog Directory
Iklan

%d blogger menyukai ini: